ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steam up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steam up*, -steam up-

steam up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steam up (phrv.) ทำให้เป็นฝ้าจากไอน้ำ See also: เป็นฝ้าจากไอน้ำ Syn. cloud over, cloud up, mist over, steam over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trust me, Bruce and Maureen are gonna steam up the screen... once we get them on the ship.แต่ฟังก่อน ตอนนี้ไม่ทำเรื่องนั้นแล้ว จะบอกให้ว่าทำไม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steam up
Back to top