ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steam over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steam over*, -steam over-

steam over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steam over (phrv.) ทำให้เป็นฝ้าจากไอน้ำ See also: เป็นฝ้าจากไอน้ำ Syn. cloud over, cloud up, mist over, steam up

steam over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒸し返す[むしかえす, mushikaesu] (v5s,vt) to reheat; to steam over; to bring up again; to take up again a problem that has been dealt with; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steam over
Back to top