ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steam engine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steam engine*, -steam engine-

steam engine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steam engine (n.) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
steam enginen. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ., See also: steam-engine adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our family has obtained many fuels and resources motivated by the humiliation caused by the steam engine.ครอบครัวของเรารวบรวมเชื้อเพลิงและแร่ไว้มากมาย
A world where alchemy has developed and became more useful than a steam engine?ก็เรื่องของโลกที่วิชาเล่นแร่สำคัญกว่าเครื่องจักรไอน้ำเนี่ยนะ?
It could power a steam engine.มันอาจกำลังเครื่องยนต์ไอน้ำ
Used to be steam engines to all over from here.เคยมีหัวรถจักรไอน้ำจากนี่ วิ่งไปทุกที่

steam engine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, 汽缸] cylinder (of steam engine or internal combustion engine)
司炉[sī lú, ㄙ ㄌㄨˊ, 司炉 / 司爐] stoker (worker operating a coal fire, esp. for a steam engine)

steam engine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュポシュポ[, shuposhupo] (n) sound like a steam engine
スチームエンジン[, suchi-muenjin] (n) steam engine
蒸気機関[じょうききかん, joukikikan] (n) steam engine

steam engine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลไฟ[n.] (konfai) EN: steamer ; steam engine ; steamship FR:
กลจักรไอน้ำ[n. exp.] (konlajak ai) EN: steam engine FR: machine à vapeur [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steam engine
Back to top