ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay open

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay open*, -stay open-

stay open ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay open (phrv.) ยังเปิดค้างอยู่ Syn. leave open
stay open (phrv.) ยังเปิดอยู่ (ร้านค้า) See also: เปิดขาย, เปิดบริการ Syn. be open, keep open, remain open, stop open
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That door is not gonna stay open by itself.ประตูนั่นมันเปิดค้างไว้ไม่ได้
It uses massive power and it can't stay open forever.มันต้องใช้พลังงานมหาศาล และไม่สามารถเปิดค้างไว้
I mean, pharmacies could stay open 24 hours and they still couldn't meet the demand.ร้านขายยาเปิด 24 ชม. ก็ไม่พอคนจะซื้อ
It won't stay open for long!เร็วๆเข้า มันจะไม่เปิดไว้นานนะ ... นาน!
Papa! It won't stay open long! Let go!ท่านพ่อ มันไม่ได้อยู่นานนะ ไปเร็ว
Also, it means the portal can open as wide and stay open as long, as Loki wants.ทั้งยังช่วยให้เปิดประตูได้กว้าง และนาน เท่าที่ โลกิ ต้องการ
I hope you'll stay open to the possibility that you've got it all wrong...ผมหวังว่าพวกคุณจะเปิดโอกาสให้กับความเป็นไปได้ ที่ว่าพวกคุณคิดผิดทั้งหมด...
Oh, don't worry. Soldiers' home will stay open as long as there are veterans who need it.โอ ไม่ต้องห่วงค่ะ บ้านพักฟื้นทหารยังเปิดแน่
That case could stay open for a couple years.คดีนั้นอาจปิดไม่ได้ไป 2-3 ปีนะ
All right. That's why you have to stay open.เอาหละ /นั่นแหละเหตุผลที่เธอต้องเปิดใจ
I'll stay open.ฉันจะเปิดไปเรื่อยๆน่ะแหละ
I wouldn't have been able to stay open.ชั้นคงไม่สามารถเปิดกิจการต่อไปได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay open
Back to top