ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay on*, -stay on-

stay on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay on (phrv.) ยังอยู่บน Syn. stick on, stop on
stay on (phrv.) ยังเดินทางในทิศทาง Syn. be on, keep on, remain on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล
If we stay on these stones, we'll be all right.ถ้าเราอยู่บนหินนี่ เราจะปลอดภัย
I'll just keep my shoulders down, my head up... my frame locked, stay on my toes...ฉันต้องทำไหล่ให้ต่ำ เชิดหน้าขึ้น... ตั้งกรอบไว้ ยืนบนหัวนิ้วเท้า...
I have a deal that allows you to stay on the land.แต่ฉันมีเงื่อนไขที่จะเสนอให้นายอยู่ต่อได้
We do our best to please him and stay on his good sideเราทำเท่าที่เราทำได้ให้เขาพอใจ/Nและอยู่ข้างที่ถูกต้องของเขา
Sure. Always stay on top of it.แน่นอน ต้องอยู่ในความควบคุมเสมอ
Now you know what the Welsh say about people who stay on mountain peaks at night, don't you?ทีนี้หลานคงรู้ว่าคนเวลส์พูดถึง คนที่อยู่บนยอดเขากลางดึกว่าไง
I get to stay on my mountain.ฉันจะได้รับในการเข้าพัก บนภูเขาของฉัน
And remember, he would be on a Ontario registered boat, if he is here. So look at everything and stay on your radios.จำเอาไว้ว่า เขาน่าจะมาเรือ เส้นลงทะเบียนออนทาริโอ้
It's not far now. Stay on your guard.มันอยู่ไม่ไกลนี้ อยู่บนยามของคุณ
Men can't be trusted. Stay on your toes.ผู้ชายสามารถเว็บไซต์นั้นทีได้รับความเชื่อถือ อยู่บนเท้าของคุณ
We have to stay on the ship as long as possible.เราต้องอยู่บนเรือให้นานที่สุด

stay on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベンチを温める[ベンチをあたためる, benchi woatatameru] (exp,v1) to warm the bench; for a player, to stay on the bench during a sports match
居続ける[いつづける, itsudukeru] (v1) to stay on (e.g. at one's friends house); to remain in the same neighborhood
流連[りゅうれん, ryuuren] (n,vs) stay on
踏みとどまる;踏み止まる;踏み留まる[ふみとどまる, fumitodomaru] (v5r,vi) (1) to stay on; to remain; to hold out; to hold one's ground; (2) to stop (doing); to give up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay on
Back to top