ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay cool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay cool*, -stay cool-

stay cool ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay cool (phrv.) เย็นต่อไป See also: ยังคงเย็นอยู่ Syn. keep cool, remain cool
stay cool (phrv.) ใจเย็นไว้ See also: อย่าตื่นเต้น, สงบใจไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
DEEP VOICE Stay cool and nobody will get hurt.ใจเย็น และทุกคนจะไม่ได้บาดเจ็บ
Should we just stay cool about it?พวกเราทำตัวให้เป็นธรรมชาติก็ได้
'Cause I Want you to stay cool.สาเหตุที่ ฉัน ต้องการให้คุณ อยู่ที่ เย็น
Stay cool, little man! Just stay cool, bro!เย็นไว้ไอ้หนู แค่เย็นไว้
You know how to stay cool, keep your emotions in check.คุณเยือกเย็น คุณเก็บอารมณ์ได้
Yeah, well, if things go south, just stay cool.ใช่ดีถ้าสิ่งที่ไปทางทิศใต เพียงแค่อยู่ที่เย็น.
Now whatever happens, I want you to stay cool.ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้น ฉันต้องการให้คุณอยู่ที่เย็น.
What did I tell you? Please remember to stay cool... For the comfort of others, no smoking, please.ฉันบอกเธอว่าไง หมอบลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay cool
Back to top