ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay at*, -stay at-

stay at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay at (phrv.) อยู่ด้านหลังของ (สถานที่) Syn. remain at, stop at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยู่โยง (v.) stay at home See also: stay alone while the others are gone
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So most of the rainy day I stay at homeดังนั้นวันที่ฝนตกส่วนใหญ่ฉันจะพักอยู่ที่บ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'd rather stay at Olga's, if it's okay.แต่ว่าฉันอยากอยู่กับ ออลก้ามากกว่า, ถ้าไม่เป็นไร.
It doesn't matter that you and Aunty Guo won't let me stay at Peach Blossom Island.มันจะไม่เป็นงั้นหรอกถ้าท่านลุงกับท่านป้าอึ้งย้งให้ข้าอยู่ด้วยที่เกาะดอกท้อ.
And I was thinking, you're welcome to stay at my house.และฉันก็ยินดีมากเลย ถ้าเธอจะไปพักที่บ้านฉัน
Kelly met the analyst during her little stay at Holloway Prison.เคลลี่ได้พบกับนักวิเคราะห์ระหว่าง การมาอยู่ที่เรือนจำฮอลโลเวย์
Hindley Earnshaw invited you to stay at Wuthering Heights?ฮินด์ลีย์ เอิร์นชอว์ ชวนให้คุณพัก ที่เวธเตอริง ไฮตส์งั้นรึ
You can stay at my place, brother. Thanks. Well, just for the night.ขอบใจ แต่แค่คืนเดียวนะ
I have invited them to stay at my guest quarters... assuming you would grant them permission to remain in Lhasa, of course.กระหม่อมได้เชิญให้พวกเขาNพักในเรือนรับรองของกระหม่อม และคาดว่าพระองค์จะทรงอนุญาต ให้พวกเขาอยู่ในลาซาเป็นแน่
Invited them to stay at your place?เชิญให้พักเที่บ้านท่านหรือ
We wish to stay at the inn. Our business is our own.เราจะพักที่โรงเตี๊ยม ธุระอะไรก็เรื่องของเรา
You know, you – you could stay at my place if you – if you wanted.คุณมาอยู่บ้านฉันก็ได้นะคะ ถ้าคุณต้องการ
I told you to stay at home and work nearby the TV!ฉันบอกแกให้อยู่ที่บ้าน และทำงานใกล้ๆ ทีวีไง !
I don't need to stay at a place like thisฉันไม่ต้องการอยู่ที่นี่ สถานที่แบบนี่

stay at ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栖身[qī shēn, ㄑㄧ ㄕㄣ, 栖身 / 棲身] stay at; live in (temporarily)
逗留[dòu liú, ㄉㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 逗留] stay at; stopover at

stay at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出不精;出無精[でぶしょう, debushou] (adj-na,n) stay at home; homekeeping
泊まる(P);泊る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stay at (e.g. hotel); (2) to be docked; to be berthed; to be moored; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
泊まる[とまる, tomaru] Thai: พักแรม English: to stay at (e.g. hotel)

stay at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight FR: loger ; demeurer ; résider ; séjourner ; peupler
พัก[v.] (phak) EN: stay ; stay at ; stay over ; reside ; dwell ; lodge FR: loger ; résider ; demeurer ; séjourner ; rester
อยู่โยง[v.] (yūyōng) EN: stay at home ; take care of things ; hold the fort FR:

stay at ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stubenhocker {m}stay at home

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay at
Back to top