ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay abreast of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay abreast of*, -stay abreast of-

stay abreast of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay abreast of (phrv.) รักษาระดับเดียวกับ See also: อยู่ระดับเดียวกับ Syn. keep abreast of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay abreast of
Back to top