ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stare down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stare down*, -stare down-

stare down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stare down (phrv.) จ้อง (คนอื่น) จนหลบตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd have liked to have had that chance, just once, to stare down a big-league pitcher.ผมอยากมีโอกาสสักครั้ง... ที่จะจ้องไปที่นักขว้างชั้นยอด
You just stare down at your feet, Walt, okay?คุณแค่ก้มมองดูเท้าของคุณเอง วอลท์ โอเคไหม
I'm not about to stare down another.ฉันจะไม่อยู่รออีกคนนึงหรอกนะ
You can stare down death with something to live for or not.คุณสามารถเผชิญหน้ากับความตาย พร้อมด้วยบางสิ่งที่มีความหมายกับคุณ หรือไม่ก็ได้
We stare down adversity.เราได้มองดูความยากลำบาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stare down
Back to top