ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand pat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand pat*, -stand pat-

stand pat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand pat (phrv.) ไม่ยอมเปลี่ยน (ความคิด) See also: ยืนกราน, ยืนยัน Syn. stand patter, hold firm
stand patter (phrv.) ไม่ยอมเปลี่ยน (ความคิด) See also: ยืนกราน, ยืนยัน Syn. hold firm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand pat
Back to top