ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand in for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand in for*, -stand in for-

stand in for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand in for (phrv.) ทำหน้าที่แทน See also: แทน Syn. cover for, deputize for, double for, fill in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I´d love for you to stand in for me. Oh, no, uh, s- - Phillip, l-l promised Ann l-l would--ไม่ได้ ผมสัญญากับแอนเอ่อ...
We really need someone to stand in for her in wardrobe.พวกเราต้องการใครตัวแทนสำหรับเธอ.. ให้มาอยู่ตรงกลาง
Dr. Hodgins, would you stand in for the Neanderthal father?ดร. ออดจิ้นส์ คุณช่วย มายืนเป็นพ่อ มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลได้มั๊ย?

stand in for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: stand in for a player at a card game FR:
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: stand in for (s.o. else) ; act as a seatwarmer (for) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand in for
Back to top