ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand firm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand firm*, -stand firm-

stand firm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand firm (phrv.) ยืนหยัด See also: ตั้งอยู่ในที่มั่น Syn. hold firm, stand fast, stand pat, stick fast
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งหลัก (v.) stand firm See also: gain a firm foothold, pause for breath
ตั้งหลัก (v.) stand firm See also: gain a firm foothold, pause for breath
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must stand firm against the dark forces of magic and ensure that they never penetrate our walls again.เราต้องยืนหยัดต่อต้านอำนาจมืดของเวทมนตร์ และแน่ใจว่าพวกมันจะไม่บุกผ่านกำแพงเรามาอีก
If you can't stand firm either, but sway like this, then who can I, who can Haeshin trust in?ถ้าลูกขาดความอดทนและความมั่นใจอย่างนี้ ถ้างั้นแล้วใครกันล่ะ ที่แม่และแฮชินจะเชื่อใจได้?
Like an oak You must stand firmเหมือนดั่งต้นโอ๊ค พวกเธอจะต้องยืนทนง
Like an oak I must stand firmเหมือนดั่งต้นโอ๊ค เราจะต้องยืนทนง
I'll be watching with both eyes to see how long you can stand firmly like that.ฉันจะดูด้วยตาของฉันเองว่า.. นายจะอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหน
Let me stop you right there! I told myself that I would stand firmฉันเคยบอกตัวเองว่าฉันจะยืนอย่างมั่นคง
The soldiers of the Nameless Order will stand firm.เหล่าทหารแห่งภาคีไร้นาม... จะยีนหยัดต่อสู้

stand firm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
踏み堪える[ふみこたえる, fumikotaeru] (v1,vi) to stand firm; to hold out
踏ん張る(P);踏んばる[ふんばる, funbaru] (v5r,vi) to brace one's legs; to straddle; to stand firm; to plant oneself (somewhere); to hold out; to persist; (P)

stand firm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตั้งหลัก[v.] (tang-lak) EN: establish oneself ; build up one's status ; stand firm FR:
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding ; insist ; stay the course ; cling to one's mistaken views FR: persister ; s'obstiner ; insister
ยืนหยัด[v.] (yeūnyat) EN: be steadfast ; stand firm FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand firm
Back to top