ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand fast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand fast*, -stand fast-

stand fast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand fast (phrv.) ยืนยัน See also: ยืนหยัด (ในความคิดหรือการกระทำ) Syn. hold firm, stand firm, stand pat, stick fast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stand fast against the floodลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วอีกครั้งตอนน้ำท่วม
When cloudless skies thunder, stand fast.เมื่อฟ้าร้อง ยามท้องฟ้าใส จงยืนหยัด
When the cloudless skies thunder... stand fast.เมื่อฟ้าร้อง ยามท้องฟ้าใส จงยืนหยัด
Stand fast, men!ยืนหยัดอย่างลูกผู้ชาย
Stand fast, sink notลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อย่าจมลงไป

stand fast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding ; insist ; stay the course ; cling to one's mistaken views FR: persister ; s'obstiner ; insister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand fast
Back to top