ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand by*, -stand by-

stand by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand by (phrv.) อยู่ใกล้ See also: อยู่ในเหตุการณ์
stand by (phrv.) เฝ้าดู (อย่างเดียว) Syn. sit back, sit by
stand by (phrv.) อยู่ติดกับ See also: ติดกับ Syn. stick by, stick to
stand by (phrv.) อยู่ติดกับ See also: ติดกับ Syn. stick by, stick to
stand by (phrv.) จงรักภักดีกับ See also: ซื่อสัตย์กับ Syn. adhere to, stay with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Grainger'll stand by here.{\cHFFFFFF}Grainger'll stand by here.
And you'll stand by that? I'll stand by that.- เเล้วคุณจะยืนยันเหรอ
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง
And though I'd like to stand by himและฉันคิดว่า ฉันอยากจะ ยืนอยู่ข้างๆเขา
Controllers stand by to initiate drop sequence on my mark.ยืนยัน 40% ควบคุมการยืนตาม ลำดับที่จะเริ่มต้นลดลง เครื่องหมายของฉัน
All controllers stand by to initiate IPV drop sequence.ควบคุมทั้งหมดยืน โดยที่จะเริ่มต้น
We prep the gravity couches, put ourselves in stasis, and stand by for a search and rescue team.-ผมจะไปตั้งระเบิดก่อน
And no matter what, I'll always stand by him.และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะอยู่เคียงข้างเค้า
But I stand by what I said last year.แต่ฉันขอยืนยันสิ่งที่ฉันพูดไปแล้ว
Elephant, stand by at the exit at 3Pช้างใหญ่เตรียมพร้อมที่ทางออก 3P
Fishball and Cheung, stand by hereไข่ปลา สารวัตรจาง เตรียมพร้อมอยู่ที่นี่
Repatch the main AC to the hard drives and stand by to broadcast.เชื่อมวงจรไฟฟ้าหลักเข้ากับตัว hard drive และเตรียมพร้อมกระจายสัญญาณ

stand by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
待ち受け画像;待受画像[まちうけがぞう(uK), machiukegazou (uK)] (n) (See 待ち受け画面) stand by image (on mobile phones)
拱く;拱ねく(io)[こまぬく(拱く);こまねく, komanuku ( komaneku ); komaneku] (v5k,vt) (1) (uk) to fold (one's) arms; (2) to stand by and do nothing; to look on passively
見るに見かねる;見るに見兼ねる[みるにみかねる, mirunimikaneru] (exp) (See 見かねる・みかねる) unable to let pass unnoticed; unable to be indifferent; unable to just watch (without doing anything); can't bear to see; can't stand watching; can't just stand by
スタンバる[, sutanba ru] (v5r) to stand by; to be on standby

stand by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
นิ่งเฉยดูดาย[v. exp.] (ningchoēi d) EN: stand by idly ; remain indifferent to FR: rester les bras croisés
ยืนคำ[v.] (yeūnkham) EN: stand by one's statement ; stand by one's testimony ; reaffirm what one has said FR: maintenir sa déclaration
เข้าใจว่าอย่างไร[xp] (khaojai wā ) EN: what do you make of that? ; what do you understand by that? FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand by
Back to top