ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand at*, -stand at-

stand at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand at (phrv.) ยืนอยู่บริเวณ See also: ยืนแถวๆ, ยืนตรง, ยืนคอยที่
stand at (phrv.) (ระดับ, การวัด) อยู่ที่ See also: ยังคงเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Understand he does not have to stand at the door.เข้าใจด้วยว่า เขาไม่ต้องคอยที่ประตู
When General Custer's search for gold ended with his last stand at Little Bighorn, it became clear none would ever find it."การตามล่าทองครั้งหลังสุดคือ สมัยนายพลคอสเตอร์ เขาตายที่ ลิตเติล บิ๊คฮอร์น ทำให้รู้ว่า เขาไม่พบมัน ."
On a crowded elevator, do you stand at the back or the front?เวลาขึ้นลิฟท์ที่คนแน่นๆ คุณยืนอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง?
"do not stand at my grave and weep."อย่าเที่ยวยืนต่อหน้าหลุมหังฉันแล้วร้องให้
"Do not stand at my grave and cry.อย่ายินตรงที่ฝังฉันแล้วรำ่ำไห้
Our overseas investments only stand at 30 hundred million US dollars.การลงทุนของเราในต่างประเทศอยู่ที่ 30 ร้อยพันล้านเหรีนญสหรัฐฯ.
General Zilong has chosen to make his stand at Phoenix Heightsท่านขุนพลจูล่ง เลือกตั้งรับที่ ศาลบรรพชน
Do not stand at my grave and weep.อย่าได้ยืนหน้าหลุมศพแล้วร่ำร้องเศร้าโศก
Do not stand at my grave and cry.จงอย่ายืนหน้าหลุมศพของฉันแล้วร้องไห้
You shouldn't stand at an entry way.คุณไม่ควรยืนขวางทางเข้านะ.
How could I stand at attention more properly?แล้วเธอจะให้ฉันยืนระวังตัวอย่างไง?
The recently named Vice Chairman Hong Tae Ra, and Executive Director Hong Tae Seong will stand at the helm of Haeshin, and lead Haeshin into its future.ตามที่พวกเขาได้สั่งการมาใหม่ ผู้อำนวยการฮงแทรา และฮงแทซอง จะเป็นผู้นำและพาแฮชินมุ่งไปข้างหน้า แบกรับอนาคตของแฮชิน

stand at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人の頭に立つ[ひとのかしらにたつ, hitonokashiranitatsu] (exp,v5t) to stand at the head of others
満を持す[まんをじす, manwojisu] (exp,v5s) (See 満を持する) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to bide one's time; to wait until the time is ripe
満を持する[まんをじする, manwojisuru] (exp,vs-s) (See 満を持す) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to wait until the time is ripe

stand at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยืนพัก[v. exp.] (yeūn phak) EN: stand at ease FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand at
Back to top