ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand around*, -stand around-

stand around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand around (phrv.) ยืนใกล้ๆ See also: ยืนเฉยๆ, ยืนนิ่งๆ, ยืนแถวๆ Syn. stand about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'm not gonna stand around and watch it.แต่แมงมไม่ gonna ยืนรอบและดูมัน
Let's stand around and bullshit in the cellar where it's safe.ถ้าจะพล่าม ก็ลงไปห้องใต้ดิน มันปลอดภัยกว่า
You can stand around guessing for a while, or I can give you the next clue.พวกคุณจะเดาต่อ หรือจะฟังคำใบ้
You wanted to humiliate me some more, show me a rubber snake while these... these hicks stand around laughing their asses off.ยังจะแกล้งให้ผมขายหน้าอีกนักรึไง ให้ผมดูงูยาง เพื่อจะให้ไอ้บ้านนอก หัวเราะผมอย่างงั้นเหรอ
This means there's a certain amount of inter-office pressure to stand around the conference table eating crappy food and pretending to worship her.มันทำให้เกิดความกดดัน ไปทั่วทั้ง office มันไม่ใช่หน้าที่ของนาย
Yeah,I appreciate your concern,but,uh,I'm not gonna stand around while Kyle's still out there.ครับ ขอบคุณที่เตือน แต่เอ่อ... ผมจะไม่ยอมอยู่เฉย ๆ ในขณะที่ไคล์ยังอยู่ข้างนอกนั่นหรอกนะ
I--I can't stand around here.ผมอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้
I'd appreciate if you didn't stand around waiting because I don't know when it's going to be here.I'd appreciate if you didn't stand around waiting... ...because I don't know when it's going to be here.
What, did you think I was gonna stand around all day and watch Eleanor kiss your ass?อะไร,เธอคิดว่าฉันจะ ยืนนิ่ง ๆ ทั้งวัน และดูเอลานอร์จูบก้นเธองั้นเหรอ ?
All you gotta do is stand around and keep the E.R. open.สิ่งที่นายต้องทำ ก็คือแสดงตัวอยู่ใกล้ๆ เพื่อทำให้ห้องฉุกเฉินยังคงเปิดต่อไป
They throw Tom Fitz off the roof of Mishawum for cooperating... ,..and then stand around and taunt him while he drowned in his own blood.We lost our dog the year before... ...and l wanted to make these posters...
We can't stand around here arguing. We need to roll. Now!จะยืนเถียงกันอีกนานมั้ยเนี่ย เราต้องไปแล้ว เดี๋ยวนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand around
Back to top