ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand about*, -stand about-

stand about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand about (phrv.) ยืนใกล้ๆ See also: ยืนเฉยๆ, ยืนนิ่งๆ, ยืนอยู่แถวๆ Syn. stand around
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out?สิ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวงของคน ... ... ที่มีการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเต้นสมองของกันและกันออกมา?
What you had to understand about that is...สิ่งที่พวกเธอ ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
You won't ever understand about people living in dreams.นายไม่มีวันเข้าใจพวกคนที่หมกอยู่กับฝันของตัวเองหรอก
How much do you understand about our Kang-Jae?คุณรู้เรืองเกี่ยวกับ คังแจ ของเรามากเท่าไหร่กัน?
Here's the thing you need to understand about me and my friends.นั่นแหละ เธอต้องเข้าใจฉันและเพื่อนๆ
He said a whole lot of things I didn't understand about capillaries...เขากล่าวว่าเป็นจำนวนมากทั้งในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับเส้นเลือดฝอย ...
Jack, look, I understand about your friend,แจ็ค ผมเข้าใจเรื่องเพื่อนของคุณนะ
Thething you have to understand about Dave Williams is he wanted to be forgiven.สิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเดฟ วิลเลี่ยมส์ ก็คือเค้าต้องการได้รับการให้อภัย
You gotta understand about Lynette.คุณต้องเข้าใจลินเน็ท
There's a lot you don't understand about Skynet, okay?มีหลายเรื่องที่นายไม่เข้าใจ เกี่ยวกับสกายเน็ท
Listen, there's only one thing you need to understand about me.ฟังมีเพียงสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับฉัน
Some interesting effect that we don't yet understand about what happens at the center of a black hole, there's no reason to think that it pushes you backward in time.บางผลที่น่าสนใจที่ เรายังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ศูนย์กลางของหลุมดำ มีเหตุผลที่จะคิดว่าไม่มี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand about
Back to top