ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stagger about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stagger about*, -stagger about-

stagger about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stagger about (phrv.) เดินโซเซ See also: ส่ายไปมา Syn. stagger around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stagger about
Back to top