ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sprinkle over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sprinkle over*, -sprinkle over-

sprinkle over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprinkle over (phrv.) โปรยบน See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน Syn. sprinkle onto

sprinkle over ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洒满[sǎ mǎn, ㄙㄚˇ ㄇㄢˇ, 洒满 / 灑滿] to sprinkle over sth

sprinkle over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
振りかける;振り掛ける[ふりかける, furikakeru] (v1,vt) (uk) to sprinkle over (e.g. salt, pepper, etc. on food)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sprinkle over
Back to top