ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sprinkle onto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sprinkle onto*, -sprinkle onto-

sprinkle onto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprinkle onto (phrv.) โปรยบน See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน Syn. sprinkle over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sprinkle onto
Back to top