ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spring up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spring up*, -spring up-

spring up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spring up (phrv.) กระโดดขึ้น Syn. jump up, leap up, shoot up, start up
spring upon (phrv.) กระโจนใส่ See also: กระโดดใส่ Syn. spring on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You cut him out, two more spring up just like him the next day.แขวนป้ายชื่อว่า ผู้บริหารระดับสูงของ lMF นายจับเดเวี่ยนอย่างที่เขาต้องการ แล้วไง?
But because of that, all sorts of foolish rumours began to spring up and she even won admirers among people her age.แต่เพราะคดีนี้ ข่าวลือไร้สาระหลายอย่างเริ่มผุดขึ้นมา แถมเธอยังเป็นเที่ชื่นชมของเด็กรุ่นเดียวกัน
Every time we clear one murder, two more spring up.ทุกครั้งที่คลี่คลายศพหนึ่ง อีกสองสามศพก็ตามมาอีก

spring up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale

spring up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギンッ[, gintsu] (n) (sound effect) sproing; spring up
吹き寄せる[ふきよせる, fukiyoseru] (v5r) (1) (See 吹き集める) to drift; to blow together; (2) to have the wind start to blow; to have the wind spring up
跳ね起きる[はねおきる, haneokiru] (v1,vi) to jump up; to spring up
生う[おう, ou] (v5u) (1) (arch) to grow; to spring up; (2) to cut (teeth)
生える[はえる, haeru] (v1,vi) (1) to grow; to spring up; (2) to cut (teeth); (P)
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P)
跳ね上がる(P);はね上がる;刎ね上がる[はねあがる, haneagaru] (v5r,vi) to jump up; to spring up; (P)
躍り上がる;踊り上がる;おどり上がる[おどりあがる, odoriagaru] (v5r,vi) to spring up; to leap to one's feet; to jump up and down
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up

spring up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: shoot up ; spring up ; soar ; intrude FR:
ทะลึ่งพรวด[v. exp.] (thaleung ph) EN: rise suddenly ; soar ; shoot upwards ; spring up ; shoot up (fast) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spring up
Back to top