ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spread about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spread about*, -spread about-

spread about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spread about (phrv.) โรยจนทั่ว See also: โปรยจนทั่ว Syn. spread around
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps we will find the Lost Colony of Roanoke. Word must have spread about the virus.บางทีเราอาจจะเจอเกาะอาถรรพ์แห่งโรโนคก็ได้ โลกต้องเต็มไปด้วยเชื้อไวรัสแน่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spread about
Back to top