ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

splash with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *splash with*, -splash with-

splash with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
splash with (phrv.) เปรอะเปื้อนด้วย Syn. spatter on, spatter with, splash on, splash over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า splash with
Back to top