ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

splash over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *splash over*, -splash over-

splash over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
splash over (phrv.) ไหลลงมาบน Syn. spatter on, spatter with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า splash over
Back to top