ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

splash on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *splash on*, -splash on-

splash on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
splash on (phrv.) ทำให้เปรอะ See also: ทำให้เปื้อน Syn. spatter on, spatter with, splash over, splash with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little splash on your head?หรือจะเอามาราดหัวให้ชุ่ม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า splash on
Back to top