ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speed up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speed up*, -speed up-

speed up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speed up (phrv.) เร่งให้เร็ว See also: ทำให้เร็วขึ้น, ทำให้ไวขึ้น Syn. quicken up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้ำ (v.) speed up See also: hasten, hurry up Ops. เอื่อย
เร่งมือ (v.) speed up work See also: hasten
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know what might help speed up the process?คุณรู้ไหมอะไรจะทำให้กระบวนการนี้เร็วขึ้น
What will help speed up the process?อะไรจะช่วยให้เร็วขึ้น
He might need to speed up the assault prep.คุณควรโทรบอกเคอร์ติสให้รู้ไหมว่าเขาต้องเร่งการบุก
It'll speed up things.มันจะช่วยลัดขั้นตอนต่างๆนะ
If I had any chance with Sara, I had to speed up my recovery.ถ้าผมจะมีโอกาสลงเอยกับซาร่า ผมก็ต้องรีบๆ หาย
This bath stimulates white blood cells and speed up the process.อ่างนี่ ช่วยรักษา ให้หาย ได้เร็วขึ้น
Take it from me, you're gonna die eventually, so why speed up the process?ฟังพี่นะ สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องตายอยู่ดี แล้วทำไมต้องรีบร้อนจะตายด้วย?
I'm gonna redirect the heat from the flamethrower to speed up deicing but it's gonna take a while and we don't have time to wait.ต้องปรับแต่งทิศทางไอพ่นใหม่ เพื่อละลายน้ำแข็งให้เร็วกว่าเดิม... ...เสียเวลาสักพัก แต่มันไม่รอท่าแล้ว
I heard he tried to use his contacts in Qing to try and speed up the process.ข้าได้ยินว่าเขาพยายามใช้คนที่เคยติดต่อต้าชิง ให้พยายามเร่งเรื่อง
So now if you have a clock which is accurate to 17 digits, all of a sudden, every day, you can see the rate of the clock speed up and slow down and speed up and slow down relative to what it should be,และนาฬิกาเห็บ นิด ๆ หน่อย ๆ ได้เร็วขึ้น ดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณมีนาฬิกาที่มี ความถูกต้องถึง 17 ตัวเลข, ทั้งหมดในทันทีทุกวัน
Because if you tried to speed up a body to generate the time machine, what you would find before the time-machine property was created, you would rip a hole in space and time.เพราะถ้าคุณพยายาม เพื่อเพิ่มความเร็วในร่างกาย ในการสร้างเครื่องเวลา สิ่งที่คุณจะได้พบกับ
We ain't killing' each other fast enough, so they decided to speed up the process.เรายังฆ่ากันตายไม่เร็วพอ พวกเขาเลยช่วยเร่งรอบให้เรา

speed up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピードアップ[, supi-doappu] (n,vs) speed up; (P)
加速[かそく, kasoku] (n,vs) (1) acceleration; speed up; (adj-f) (2) accelerator; (P)
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P)

speed up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: speed up FR:
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรัด[v.] (rengrat) EN: accelerate ; speed up ; press ; put pressure on FR: accélérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speed up
Back to top