ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speculate about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speculate about*, -speculate about-

speculate about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speculate about (phrv.) คาดเดา See also: กะ, เก็ง Syn. theorize about
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงสังขาร (v.) speculate about the body Syn. ปลงตก

speculate about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลงสังขาร[v.] (plongsangkh) EN: contemplate death ; speculate about the body ; accept one's situation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speculate about
Back to top