ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

specialty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *specialty*, -specialty-

specialty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペシャルティ・ダイバー;スペシャルティダイバー[, supesharutei . daiba-; supesharuteidaiba-] (n) specialty diver
プロショップ[, puroshoppu] (n) speciality shop; specialty shop; pro shop
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish)
御家芸;お家芸[おいえげい, oiegei] (n) (1) one's specialty; one's forte; (2) specialty of a kabuki school
活動誌[かつどうし, katsudoushi] (n) specialty magazine; information digest
魚汁[いしる;いしり;よしる;よしり, ishiru ; ishiri ; yoshiru ; yoshiri] (n) fish sauce made of salted and fermented sardines, mackerel, or squid; a specialty of the Noto Peninsula of Ishikawa Prefecture
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P)
名物[めいぶつ, meibutsu] (n) famous product; special product; speciality; specialty; (P)
売り物(P);売物[うりもの, urimono] (n) (1) article for sale; goods for sale; offering; For Sale (on a sign); (2) specialty; selling point; (P)
専門(P);專門(iK)[せんもん, senmon] (n,adj-no) speciality; specialty; subject of study; expert; (P)
専門性[せんもんせい, senmonsei] (n) specialization; specialty; speciality; expertise
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
本領[ほんりょう, honryou] (n) (1) speciality; specialty; characteristic; (2) proper function; duty; (3) original fief; (P)
酒盗[しゅとう, shutou] (n) dish of pickled skipjack tuna entrails sometimes mixed with sake, honey, mirin and onions (specialty of Kochi Prefecture)
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P)

specialty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้านค้าเฉพาะอย่าง[n. exp.] (rān khā cha) EN: specialty store FR: magasin spécialisé [m]
สินค้าเจาะจงซื้อ[n. exp.] (sinkhā jǿjo) EN: specialty goods FR:
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา[n.] (sōtnāsiklār) EN: otolaryngology ; otorhinolaryngology ; ear, nose, and throat medical specialty FR: oto-rhino-laryngologie [f] ; ORL (abrév.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า specialty
Back to top