ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

specialized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *specialized*, -specialized-

specialized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
specialized (adj.) เกี่ยวกับวิชาการเฉพาะเรื่อง See also: เฉพาะวิชา, เฉพาะเรื่อง Syn. professional, scholarly Ops. artistic, nontechnical
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
specialized agencyทบวงการชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Specialized journalismข่าวเฉพาะด้าน [TU Subject Heading]

specialized ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, 仓储 / 倉儲] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse
中等专业学校[zhōng děng zhuān yè xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 中等专业学校 / 中等專業學校] specialized middle school
专著[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, 专著 / 專著] monograph; specialized text
专业[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, 专业 / 專業] specialized field; main field of study (at university); major
专门人员[zhuān mén rén yuán, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 专门人员 / 專門人員] specialist; specialized staff
专业教育[zhuān yè jiào yù, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 专业教育 / 專業教育] specialized education; technical school
[zhuān, ㄓㄨㄢ, 专 / 耑] concentrated; specialized
专门[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, 专门 / 專門] specialist; specialized; customized
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list

specialized ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
呪術医[じゅじゅつい, jujutsui] (n) medicine man; witch doctor (doctor specialized in treating illnesses caused by magic)
専修科目[せんしゅうかもく, senshuukamoku] (n) one's special subject; specialized subject; major
専科[せんか, senka] (n) (1) specialized course; specialised course; (2) something that is specialized for a certain field or application (e.g. a sauce specially made for zaru soba)
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] (n) {comp} specialized thesaurus
専門書[せんもんしょ, senmonsho] (n) technical book; specialized book; treatise
専門章[せんもんしょう, senmonshou] (n) book in specialized field; book in specialised field
専門誌[せんもんし, senmonshi] (n) specialized magazine; specialised magazine
得物[えもの, emono] (n) specialized weapon or skill; specialised weapon or skill
専門科目[せんもんかもく, senmonkamoku] (n) special (specialized, specialised) subject
未分化[みぶんか, mibunka] (adj-no,n) undifferentiated; unspecialized
Japanese-English: COMDICT Dictionary
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system
特殊アクセス[とくしゅアクセス, tokushu akusesu] specialized access

specialized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาษาวิชาการ[n. exp.] (phāsā wichā) EN: technical language ; specialized language FR:
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน...[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director specialized in ... FR:
ทบวงการชำนัญพิเศษ[n. exp.] (thabūangkān) EN: specialized agency FR: agence spécialisée [f]

specialized ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachpersonal {n}specialized staff; qualified personnel
Sachbuch {n}specialized book

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า specialized
Back to top