ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speaking without distinctness or proper articulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speaking without distinctness or proper articulation*, -speaking without distinctness or proper articulation-