ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speak to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speak to*, -speak to-

speak to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speak to (phrv.) พูดกับ See also: คุยกับ Syn. speak with, talk at, talk to, talk with
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll speak to you shortlyฉันจะบอกกับคุณสั้นๆ
May I speak to him?ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
I had no chance to speak to himฉันไม่มีโอกาสได้พูดกับเขา
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
Can I speak to you for a minute?ขอฉันพูดกับคุณสักนาทีได้ไหม?
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
I don't ever want to speak to you againฉันไม่เคยอยากจะพูดกับคุณอีกเลย
Don't dare to speak to me like thatอย่าบังอาจมาพูดกับฉันอย่างนั้น
I vow never to speak to anyone about what I've seenฉันสาบานว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must speak to you alone. Do you mind?ผมต้องการคุยกับท่าน ท่านจะรังเกียจไหม
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
Ambassador MacWhite. I'd like to speak to Mr. Grainger.{\cHFFFFFF}เอกอัครราชทูต MacWhite ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับนายเกรนเจอร์
Call Kwen Sai and ask to speak to Colonel Chee.{\cHFFFFFF}Call Kwen Sai and ask to speak to Colonel Chee.
Don't speak to me like that.อย่าพูดกับฉันอย่างนั้นโปรด ฉันเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้ว
Can I speak to you on a personal matter?ฉันสามารถพูดคุยกับคุณสักครู่ ในเรื่องส่วนตัว? ส่วนบุคคล?
As I was saying, I haven't been able to speak to anyone else through the whole of this film.เพื่อพูดคุยกับคนอื่น ผ่านทั้งหมดของหนังเรื่องนี้
I see. Then you don't speak to God every day.คุณคงไม่ได้คุยกับท่านทุกวันใช่มั้ย
May I speak to Frank Mandel, please?ขอพูดกับ แฟรงค์ แมนเดล?
I've been trying to speak to you for a long time.ผมพยายามพูดกับท่านนานแล้ว
My dear Christopher this is the last time I'll be able to speak to you for a Iong while.รักคริสของฉัน ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะ สามารถ เพื่อพูดคุยกับคุณในขณะที่ยาว
Hello, may I speak to Dader.สวัสดีค่ะ ที่นั่นสถาบันวิจัย โคโคกาคุ หรือเปล่าคะ คุณพ่อ หนูหมายถึง คุณคุซาคาเบะ ซะสึกิค่ะ

speak to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
言葉をかける;言葉を掛ける[ことばをかける, kotobawokakeru] (exp,v1) to speak to; to give a (something) talk to; to speak words of (something)

speak to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พี่ ...[X] (phī ...) EN: dear ... + first name (to speak to or about s.o. older – inf.) FR: cher ... + prénom (pour s'adresser ou parler de qqn de plus âgé – inf.)
พูดกับ[v. exp.] (phūt kap) EN: speak to ; talk to FR: parler à ; parler avec ; s'adresser à ; adresser la parole à ; adresser
พูดไปเรื่อย[v. exp.] (phūt pai re) EN: ramble ; be garrulous ; be just talk ; speak to no purpose FR: être un moulin à paroles
พูดใส่หน้า[v. exp.] (phūt sai nā) EN: speak to one's face FR:
ทัก[v.] (thak) EN: greet ; address ; speak to ; say hello FR: s'adresser à ; apostropher
ทักทายปราศรัย[v. exp.] (thakthāi pr) EN: greet ; address ; exchange greeting ; say hello ; speak to FR:
เพ็ดทูล[v.] (phetthūn) EN: speak to/with ; address ; report FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speak to
Back to top