ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speak on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speak on*, -speak on-

speak on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speak on (phrv.) พูดถึง See also: เอ่ยถึง, คุยเกี่ยวกับ Syn. talk on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดจ้อยๆ (v.) speak on and on See also: speak pleasantly and clearly
พูดเจื้อยแจ้ว (v.) speak on and on See also: speak pleasantly and clearly Syn. พูดจ้อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want Prothero to speak on the dangers of these old buildings and how we must avoid clinging to the edifice of a decadent past.ให้โพเทรโร่พูดถึง อันตรายของอาคารเก่านี้ด้วย... ...แต่อย่าให้ดึงไปเกี่ยวกับ อาคารอื่นที่เคยพังไปแล้วล่ะ
I am listening. The president has authorized me to speak on his behalf.ปธน.ให้อำนาจผมพูดแทนตัวท่าน
I don't want to speak on the phone.ฉันไม่อยากคุยทางโทรศัพท์
With all due respect,and I can only speak on behalf of the A.I.Division when I tell you that I haven't a man to spare.ด้วยความเคารพนะ ผมขอพูดแทน เฉพาะแผนกโปรแกรมสมองกล ว่า เราไม่มีคนเหลือจะแบ่งให้
Please do not presume to speak on anyone's behalf.กรุณาอย่าทำเป็นพูด ในนามของคนอื่น
I can't speak on behalf of everyone, but I'm still contemplating the unbelievable fact that we had the possible mastermind of the global blackout in our hands, and just before he's able to divulge any real information,ผมไ่ม่สามารถพูด ในนามของทุกคนได้ แต่ผมได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี้แล้ว ว่าไม่น่าเชื่อถือ แต่เรายังมีความเป็นไปได้ ที่จะได้ตัวจอมบงการ
See if you can find someone to speak on my behalf.ลองดูว่าจะหาใครมาพูดแทนได้รึเปล่า
And you do not have the right to speak on my behalf.และเธอไม่มีสิทธิที่จะพูดในนามของฉัน
Do you speak on behalf of the council, Hegeman?เจ้าพูดในนามของสภาหรือไม่ เฮคแมน?
It was reported earlier that she was going to speak on behalf of her client...มีรายการก่อนหน้านี้ว่าเธอเป็น ที่จะพูดในนามลูกค้าของเธอเอง... ..
May I speak on my own behalf?ผมอาจจะพูดในนามของตัวเอง?
A ten year old could speak on the phone in English, and you talked to yourself in Japanese.สิบปีที่สามารถพูดบนโทรศัพท์มือถือในภาษาอังกฤษและพูดคุยกับตัวเองในญี่ปุ่น

speak on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语言誓约[yǔ yán shì yuē, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄕˋ ㄩㄝ, 语言誓约 / 語言誓約] language pledge (to speak only the target language in a language school)

speak on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly
打ち明かす[うちあかす, uchiakasu] (v5s,vt) (See 打明ける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart
打ち明ける(P);打明ける(io)[うちあける, uchiakeru] (v1,vt) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; (P)
胸襟を開く[きょうきんをひらく, kyoukinwohiraku] (exp,v5k) (See 打ち明ける・うちあける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; to have a heart-to-heart talk (with someone)

speak on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระบายความในใจ[v. exp.] (rabāi khwām) EN: speak one's mind ; unburden oneself ; get off one's chest FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speak on
Back to top