ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spatter with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spatter with*, -spatter with-

spatter with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spatter with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย Syn. bespatter with, spatter on, splash on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spatter with
Back to top