ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spatter up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spatter up*, -spatter up-

spatter up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spatter up (phrv.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้กระเด็น Syn. splash up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spatter up
Back to top