ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spatter on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spatter on*, -spatter on-

spatter on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spatter on (phrv.) โปรยบน See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน Syn. spatter with, splash on, splash over, splash with
spatter onto (phrv.) โปรยบน See also: พรมบน, ทำให้กระจายบน Syn. spatter on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do have an expert who will testify that the blood spatter on Daniel's jacket shows no evidence he dragged Tyler's body over thirty yards up the beach.ว่าการกระจายของเลือด บนเสื้อของแดเนียลนั้น ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า เขาลากร่างของไทเลอร์ ไปมากกว่า 30 หลา บนชายหาด
Blood spatter on her blouse indicates the shirt was ripped after the gunshot.เลือดบนเสื้อของเธอแสดงให้เห็น เสื้อฉีกขาดหลังจากโดนยิง
The spatter on the chest and the right shoulder?การกระเซ็นสาดมาที่อกและไหล่ขวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spatter on
Back to top