ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

space station

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *space station*, -space station-

space station ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
space station (n.) สถานีอวกาศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Space stationsสถานีอวกาศ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา
The International Space Station Mir out thereอยู่ติดกับ สถานีอวกาศระหว่างประเทศ
On the International Space Station having a 3-way with Hillary Clinton and Sarah Palin.ฉันอยู่บนสถานีอวกาศ นานาชาติ อยู่กันทั้งหมดสามเสือสาว ฮิลลารี คลินตัน และซารา พาลิน
NASA picked my team's design for the deep field space telescope that's going on the International Space Station this spring.ว่านาซาเลือกการออกแบบของทีมชั้น สำหรับกล้องโทรทรรศน์ อวกาศเชิงลึก
You're saying that the International Space Station ran into M.S. One?คุณบอกว่า สถานีอวกาศนานาชาติ วิ่งไปชน M.S One เหรอ
A temporary space station before the migration to Titan,สถานีอวกาศชั่วคราวก่อนจะอพยพใหญ่ไปไททัน
If you look carefully at Venus, you should be able to see the International Space Station pass by.มองที่ดาวศุกร์ดีๆ คุุณก็น่าจะเห็น สถานีอวกาศนานาชาตินั่น
"My Friend Went to the Space Station and All I Got Was This Lousy T-Shirt""เพื่อนฉันเคยขึ้นไปสถานีอวกาศ และฉันได้แค่เสื้อห่วยๆนี้
The international space station would see it comingถึงไม่มอง ต่อให้อยู่บนสถานีอวกาศก็เห็น
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด
This morning an American surveillance satellite was struck by a Soviet laser fired from the Sergei Kirov Space Station.เช้าวันนี้มีการเฝ้าระวังอเมริกัน ดาวเทียมถูกตีด้วยเลเซอร์โซ เวียต ไล่ออกจากสถานีอวกาศ เสอจี คิรอฟ
You will rendezvous with the new space station.คุณจะพบกับใหม่ สถานีอวกาศ.

space station ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太空站[tài kōng zhàn, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄓㄢˋ, 太空站] space station
空间站[kōng jiān zhàn, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄓㄢˋ, 空间站 / 空間站] space station

space station ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際宇宙ステーション[こくさいうちゅうステーション, kokusaiuchuu sute-shon] (n) International Space Station
宇宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute-shon] (n) space station
宇宙基地[うちゅうきち, uchuukichi] (n) space station
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] (n) space station
ミール[, mi-ru] (n) (1) meal; (2) Mir (Russian space station) (rus
Japanese-English: COMDICT Dictionary
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station

space station ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานีอากาศ[n. exp.] (sathānī ākā) EN: space station FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]
สถานีอวกาศนานาชาติ[n. prop.] (Sathānī Awa) EN: International Space Station (ISS) FR: Station spatiale internationale [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า space station
Back to top