ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sour smell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sour smell*, -sour smell-

sour smell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลิ่นบูด[v. exp.] (klin būt) EN: sour smell FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sour smell
Back to top