ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sorrowing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sorrowing*, -sorrowing-

sorrowing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sorrowing (adj.) ซึ่งเศร้าเสียใจ Syn. grieving, yearning

sorrowing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief

sorrowing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀痛[あいつう, aitsuu] (n,vs) sorrowing with the bereaved

sorrowing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โศกเศร้า[adj.] (sōk sao) EN: sad ; sorrowful ; woeful ; grieving ; sorrowing FR: pénible ; attristant
ตรมใจ[adj.] (trom jai) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:
ตรอมตรม[adj.] (trømtrom) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sorrowing
Back to top