ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sop up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sop up*, -sop up-

sop up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sop up (phrv.) ล้างออก See also: ขัดออก Syn. mop up, soak up, take up, wipe up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sop up
Back to top