ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

softening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *softening*, -softening-

softening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
softening (n.) การผ่อนคลาย See also: การปลดเปลื้อง Syn. easing, easement, alleviation

softening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า softening
Back to top