ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soft sell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soft sell*, -soft sell-

soft sell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soft sell (sl.) การเกลี้ยกล่อมเพื่อขายของ See also: การชักชวนอย่างสุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know what the soft sell is?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่อ่อนขายคืออะไร?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soft sell
Back to top