ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soak with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soak with*, -soak with-

soak with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soak with (phrv.) จุ่มใน See also: ทำให้ชุ่มด้วย Syn. drench in, saturate with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soak with
Back to top