ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snout beetle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snout beetle*, -snout beetle-

snout beetle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snout beetle (n.) ตัวด้วง อยู่ในตระกูล Curculionidae See also: ด้วง
English-Thai: HOPE Dictionary
snout beetlen. =weevil (ดู)

snout beetle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有吻類[ゆうふんるい, yuufunrui] (n) snout beetle
象虫[ぞうむし, zoumushi] (n) weevil; snout beetle

snout beetle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอด[n.] (møt) EN: weevil ; snout beetle FR: charançon [m] ; calandre [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snout beetle
Back to top