ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smell out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smell out*, -smell out-

smell out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smell out (phrv.) ดมกลิ่นหา Syn. nose out, sniff out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's out banging other women over the head with a club while she sits at home trying to get the mastodon smell out of the carpet.เขาออกไปเอาไม้กระบอง ตีหัวผู้หญิงข้างนอก ส่วนเธอก็อยู่ นั่งบ้านพยายามทำความสะอาดพรม
Yeah, yeah. Just make sure you get the shit smell out of the carpet, bitch!ได้ๆ แต่ต้องกำจัดกลิ่นขี้ ออกจากพรมก่อนนะ ไอ้แหย

smell out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
探り出す[さぐりだす, saguridasu] (v5s,vt) to spy out; to smell out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smell out
Back to top