ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smack of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smack of*, -smack of-

smack of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smack of (phrv.) มีท่าทางของ See also: มีรสชาติของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People are hurting, unemployment is up, the dollar is weak, and the arts smack of elitism and self-absorption, indulgence and privilege.ผู้คนเจ็บปวด คนว่างงานเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลล์ก็อ่อนลง และศิลปะเป็นเรื่องของ คนรวยและ เห็นแก่ตัว

smack of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of
不正の臭い[ふせいのにおい, fuseinonioi] (n) smack of evil
官僚臭[かんりょうしゅう, kanryoushuu] (n) smack of the bureaucrat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smack of
Back to top