ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slur over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slur over*, -slur over-

slur over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slur over (phrv.) รีบแก้ไข See also: รีบจัดการ Syn. gloss over, slough over, smooth over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slur over
Back to top