ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slug out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slug out*, -slug out-

slug out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slug out (phrv.) ต่อสู้จนกว่าจะมีผล See also: ต่อสู้จนกว่าจะสิ้นสุด Syn. fight through
slug out (phrv.) ทำให้ปรองดอง
slug out (phrv.) ต่อสู้กันจนรู้ผล See also: ต่อสู้จนยุติ Syn. fight out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slug out
Back to top