ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slough over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slough over*, -slough over-

slough over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slough over (phrv.) รีบจัดการกับ See also: รีบแก้ไข Syn. gloss over, slur over, smooth over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slough over
Back to top