ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slog at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slog at*, -slog at-

slog at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slog at (phrv.) ทำงานหนัก See also: ต่อสู้อย่างหนักและต่อเนื่อง Syn. peg away, plod away, plug away at

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slog at
Back to top