ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slip away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slip away*, -slip away-

slip away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slip away (phrv.) ออกไปเงียบๆ See also: หลบไปเงียบๆ Syn. slip off, slip out, sneak away, sneak out
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลีกตัว (v.) slip away See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group Syn. แยก, หลีก, ปลีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm just saying I know what it's like to lose something that you love... to see it slip away and know it's never coming back.ฉันแค่รู้ว่า นายต้องเสียอะไรบ้าง เสียบางสิ่งที่รัก... มองสิ่งที่จากไป และไม่มีทางได้กลับมา.
I just got to know you guys. You think I'm gonna let you slip away from me now?ฉันเจอเค้าครั้งหนึ่ง,
Let's slip away back to Bon Temps right now.เราหนีกลับบอนทอมกันเดี๋ยวนี้เลยเถอะ
Eric,I know how hard... how hard you're fighting right now, and I know how easy it would be to slip away and be with Marisol.อีริค ผมรู้ว่ายากแค่ไหน... ยากยังไงที่คุณกำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้ และผมรู้มันง่ายแค่ไหน ที่จะไปอยู่กับมาริโซล
# They slither while they pass # # they slip away across the universe ## They slither while they pass # # they slip away across the universe #
How can he just slip away like that?- เขาหลบหนีไปง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงกัน
Luckily for me, I was able to slip away before the cops came.โชคดีที่ผมรอดอกมาได้ก่อนตำรวจมา
Gonna quietly slip away first chance I get.เธงเนˆเธฒเธˆเธฐเนเธญเธšเน„เธ›เน€เธ‡เธตเธขเธšเน† เน€เธกเธทเนˆเธญเธกเธตเน‚เธญเธเธฒเธช
♪ you think that it's all gonna slip awayรขโ„ขยช you think that it's all gonna slip away รขโ„ขยช
I-I couldn't let him slip away without getting something solid.ฉันไม่ปล่อยให้เขาหลุดไป โดยไม่ได้โดนอะไรแข็งๆ
Yeah, I hate it when great ideas slip away from me.ใช่ ฉันก็ไม่ชอบเวลาที่ความคิดดีๆ หายไปจากฉัน
She was trying to slip away when all others stood fixed.เธอพยายามที่จะหลบลี้หนีหาย เมื่อคนอื่น ๆ ทั้งหมดคงยืน

slip away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日月蹉跎[rì yuè cuō tuó, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, 日月蹉跎] days and months slip away; fig. the inexorable passage of time
[liū, ㄌㄧㄡ, 溜] slip away; to skate

slip away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant

slip away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินหลบฉาก[v. exp.] (doēn lop ch) EN: dodge ; slip off ; slip away FR: partir sur la pointe des pieds ; s'en aller sur la pointe des pieds
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
หลบฉาก[v. exp.] (lop chāk) EN: dodge ; slip off ; slip away FR: partir sur la pointe des pieds ; s'en aller sur la pointe des pieds
หลบหนี[v. exp.] (lop nī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond FR: s'échapper ; s'enfuir ; fuir ; partir discrètement
ออกไปเงียบ ๆ = ออกไปเงียบๆ[v. exp.] (øk pai ngīe) EN: slip away FR: filer à l'anglaise
ปลีก[v.] (plīk) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade FR: dissocier ; séparer
ปลีกตัว[v.] (plīktūa) EN: slip away FR: s'écarter ; rester à l'écart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slip away
Back to top